T.C.
MİDYAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL KİRA ŞARTNAMESİ

1- İHALENİN KONUSU:

Belediyemizin kullanım tasarrufu altında bulunan Gölcük Mahallesi Cami Yanı pafta no: N46-B-08-D-2-C ve 220/56 ada parselde bulunan numaralandırılmış 12 adet dükkanın ayrı ayrı 4 yıllığına kiralama işi

2- İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT:
İhale 16/06/2020Salı günü, Midyat Belediyesi Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı üzeri No:3 47500 Estel –Midyat adresinde Belediye Meclis toplantı salonunda, Belediye Encümeni huzurunda saat 10.00’da yapılacaktır.

3-İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN KİRALAMA SÜRESİ:

a) İhale konusu 12adet dükkanlar 4 (dört) yıl süre ile kiraya verilecektir. Kira süresi, dükkânın kiracıya teslim tarihinden itibaren başlayacaktır.
b) Kiralamaya konu taşınmaz, mal kira sözleşme süresinin bitiminde herhangi bir ihtar ve hükme gerek kalmaksızın 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 75. maddesi gereğince tahliye ve idareye teslim edilecektir.
c) Kiraya verilen yerin idareye teslimi tutanakla yapılır. Tutanakta kiracının tasarrufuna bırakılan taşınmaz ve teslim tutanağında belirlenen müştemilat veya üzerindeki muhdesat ile dikili şeylerin de tam ve sağlam olup olmadığı yazılır. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli tazmin edilir.

4-TAŞINMAZLARDA YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER:

Aşağıda yer alan mesleki faaliyet erbapları Belediyemize ait dükkânları kiralayabilecekler olarak belirlenmiştir:
1-Hediyelik Eşya Satıcısı
2-Kuruyemiş Satıcısı
3-Aktar ( Baharatçı ) Satıcısı
4- Tabacoo Shop ( Tütün ve Tütün Mamulleri) Satıcısı
5- Saat Satıcısı
6-Tezbih Satıcısı
7- Gümüşçü
8-Kozmetik Satıcısı
9-Çiçekci
10- Yerli YöreselÜrün Satıcısı
Kiraya verilecek yukarıda belirtilen taşınmazımızda kiracı tarafından yürütülecek faaliyetler ile yapılacak iş türleri; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin genel hükümlerineve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 9. maddesinde belirtilen hususlar ile Belediyemizin yazılı muvafakatiyle belirlenir.
Kiralanandaki kullanım amacı ve faaliyet şekli Belediyemizin yazılı muvafakati olmadan değiştirilemez.
Dükkânımız İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki hükümlere göre ruhsatlandırılacaktır. Ruhsat almış işyerleri, kira sözleşmesinde belirtilen faaliyet ve/veya yapılacak iş türleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

5- İHALE MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATA, İLİŞKİN ESASLAR:
5-1) Midyat Gölcük Mahallesi Cami Yanı pafta no: N46-B-08-D-2-C ve 220/56 ada parselde bulunan numaralandırılmış 12 adet dükkanın ayrı ayrı 4 yıllığına kiralama işiihale muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtildiği gibidir.

SIRA NO: KİRALANACAK GAYRİMENKÜLLERİN NİTELİĞİ MUHAMMEN BEDELİ BU İŞE AİT GEÇİCİ TEMİNAT (% 3)
1 (BİR NOLU ) DÜKKAN 1500TL/AY X (4 YIL X 12 AY) 72.000,00 TL 2.160,00 TL
2 (İKİ NOLU ) DÜKKAN 1250TL/AY X (4 YIL X 12 AY) 60.000,00 TL 1.800,00 TL
3 (ÜÇ NOLU ) DÜKKAN 1250TL/AY X (4 YIL X 12 AY) 60.000,00 TL 1.800,00 TL
4 (DÖRT NOLU ) DÜKKAN 1250TL/AY X (4 YIL X 12 AY) 60.000,00 TL 1.800,00 TL
5 (BEŞ NOLU ) DÜKKAN 1250TL/AY X (4 YIL X 12 AY) 60.000,00 TL 1.800,00 TL
6 (ALTI NOLU ) DÜKKAN 1000TL/AY X (4 YIL X 12 AY) 48.000,00 TL 1.440,00 TL
7 (YEDİ NOLU ) DÜKKAN 1000TL/AY X (4 YIL X 12 AY) 48.000,00 TL 1.440,00 TL
8 (SEKİZ NOLU ) DÜKKAN 1000TL/AY X (4 YIL X 12 AY) 48.000,00 TL 1.440,00 TL
9 (DOKUZ NOLU ) DÜKKAN 1000TL/AY X (4 YIL X 12 AY) 48.000,00 TL 1.440,00 TL
10 (ON NOLU ) DÜKKAN 1000TL/AY X (4 YIL X 12 AY) 48.000,00 TL 1.440,00 TL
11 (ONBİR NOLU ) DÜKKAN 1000TL/AY X (4 YIL X 12 AY) 48.000,00 TL 1.440,00 TL
12 (ONİKİ NOLU ) DÜKKAN 1000TL/AY X (4 YIL X 12AY ) 48.000,00 TL 1.440,00 TL

5.2.) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce toplam (4 yıllık) ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınacaktır.
5.3) İhale üzerinde kalandan ihalede teklif ettiği aylık kira üç katı oranında “Depozito” alınacak olup, kiracı tarafından taşınmaza zarar verilmesi neticesinde zararın tazmin edilememesi durumunda zarar miktarı kadar mahkemeden herhangi bir karar alınmasına gerek olmaksızın depozitodan tahsil edilecektir.
5.4.) İhale üzerinde kalan istekli, onaylanan ihale kararlarının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde kesin teminatı ve depozitoyu yatırmak, kiracı tarafından yürütülecek faaliyetler ile yapılacak iş türlerini belirten belgeyi Belediyemiz İş Yeri Ruhsatlar Servisinden alınacak uygunluk belgesini de bahse konu olan 15 gün süre içerisinde getirmek, kira sözleşmesi yapmak ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harçları ile sözleşme giderlerini ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idare hesabına irat kaydedilir.

6- KİRA ÖDEME ŞEKLİ:

4 (dört) yıllık kira bedeli sözleşmenin imzalandığı tarihte Belediyeye peşin olarak ödenecektir.
Kira bedelleri Ziraat Bankası Midyat Şubesinde Midyat Belediyesine ait bulunan TR 6400 0100 0200 3106 8903 5055 Numaralı hesaba veya Belediye veznelerine nakit ödenecektir. İhaleye ait teminatlar mektup değilse Ziraat Bankası Midyat Şubesinde Midyat Belediyesine ait bulunan TR 7500 0100 0200 3106 8903 5051 Numaralı hesaba nakit olarak yatırılacaktır.
Yükleniciden kaynaklı sözleşmenin feshi halinde kiracının belediye vermiş olduğu kesin teminat belediyeye gelir kaydedilir.

7- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:
3.1 Şirketler İçin ;
a) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkârlar Odası Belgesi
b) Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
c) Vekil ise Vekâletname
d) Vergi borcu olmadığına dair belge
e) Kanuni İkametgâh.
f) Geçici teminat makbuzu
ı) Belediyeye borcu olmadığına dair belge (ç.t.v. kira, emlak)
j) Dosya alındı makbuzu(Her dükkân için ayrı ayrı alınacak)
k) İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, terör, zimmet ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan suç kaydı olmadığına dair belge getirmek.
3.2 Şahıslar İçin;
a) Kanuni İkametgah.
b) Nüfus cüzdan sureti
c) Geçici Teminat.
d) Belediyeye (kira, Emlak, çtv) borcu olmadığına dair belge.
e) Dosya alındı makbuzu.(Her dükkân için ayrı ayrı alınacak)
f) İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, terör, zimmet ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan suç kaydı olmadığına dair belge getirmek.

8- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

A) İhaleyi yapan idarenin;
a) İta amirleri,
b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),
B) 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,
C) Midyat Belediyesine doğrudan veya dolaylı (şirket ortağı vb.) olarak borcu olanlar bu borçlarını ödemedikçe ihaleye katılamazlar.

9- GENEL HÜKÜMLER
1- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
2- İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanabilir veya iptal edilebilir.
3- Kira bedeli nettir. Kira sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri ile kiralananın kullanımından ve benzeri hallerden kaynaklanabilecek her türlü vergi, resim ve harçlar ile her türlü ücretler ve katılım payları kiracıya aittir.
4- İhale ile ilgili şartname hükümleri mesai saatleri dâhilinde Midyat Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
5- İhale ile ilgili şartname 100,00 TL karşılığında Midyat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınacaktır.
6- Kiracı, kira sözleşmesi devam ettiği süre içerisinde ve kira süresinin sonunda kira bedelinde ve teminat miktarlarında tenzil talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
7-Kiralanan yere ait elektrik, su aboneleri kiracı adına olacak ve tüketim bedelleri de kiracı tarafından ödenecektir. Taşınmazın kullanıma ilişkin katı atık toplama ve bertaraf ücretleri ile her türlü katılım payı kiracı tarafından ayrıca ödenecektir.
8- kiracının ödediği kira bedeline ilişkin makbuz veya banka dekontu ibraz etmedikçe kiralayanın her türlü kayıtlarının esas olacağını kabul etmektedir.
9-Kiralanan ile ilgili olarak ileride doğabilecek her türlü genel yönetim giderleri kiracıya aittir.
10- Kiracı, kiralanan yeri başkasına kiralayamaz, kullanım hakkını ve sözleşmeyi bir başkasına devredemez, hiçbir şekilde başkasına işgal ettiremez, kullandıramaz, iş ortağı ve kar ortağı alamaz.
11- Kira konusu dükkân boş tutulamaz, depo olarak veya şartnamede belirtilen amaç dışında kullanılamaz. Kira sözleşmesinin imzalanmasından itibaren en geç 45 gün içinde işletmeye açılacaktır.
12- Kiracı, sözleşme süresinin bitiminden önce kiralananı geri verdiği takdirde, kiracının Belediyeye vermiş olduğu kesin teminat belediyeye gelir kaydedilir.
13- Kiracı her zaman kiralayanın yetkili elemanlarınca denetlenmesine izin vermek zorundadır.
14- Kira konusu taşınmazda kira sözleşmesi süresince kiracının talebi üzerine ve idarece izin verilen, kiracının yapacağı tüm imalatlar, kira sözleşmesinin sona ermesi ve/veya herhangi bir sebeple tahliyesi halinde hiçbir hak ve alacak talep etmeden kiralayana bedelsiz olarak terk edilecektir.
15- Kiracı kiralananı kiralayana temiz ve sağlam olarak teslim edecektir. Kiracı ayıplı ve kötü kullanımdan dolayı doğan her türlü zarar ve ziyanı tanzim edeceği gibi, ihale süresince kullanımdan doğacak koruma, bakım ve onarım giderlerinin tamamı kiracıya aittir. Kiracı kira sözleşmesinin sona ermesi ve/veya taşınmazdan tahliyesi halinde bakım ve onarım giderleri için idareden hiçbir hak ve alacak talep etmeyecektir.
16- Kiralanan yerde, kiralayanın yazılı izni olmaksızın, tadilat ve değişiklik yapılamaz. Yapımına muvafakat edilen eklenti ve değişikliklerin de yasa ve yönetmelik ile kiralayan tarafından belirlenen hüküm ve standartlara uygun olması şarttır. Ayrıca kiracı bu koşullara uymayan her türlü ilave ve değişikliklerden doğan zarar ve ziyanı tanzim ile kiralanan yeri eski haline getirmekle yükümlüdür. Sayılan koşullara uygun her türlü ilave ve değişiklik, kira sözleşmesinin sona ermesi ve/veya tahliye anında hiçbir hak ve alacak ileri sürülmeksizin kiralayana terk edilir.
17- Kiracı kiralanan taşınmazı mahallindeki görünümü bozucu ve önemini azaltıcı şekilde kullanamaz. Kiracı kiralananın önünü ve kamuya ait kaldırımı ve sahanlıkları, vitrin, tezgâh, malzeme ve benzerleri ile işgal edemez. Ayrıca çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü ve kokulu faaliyetlerde bulunamaz, patlayıcı ve yanıcı maddeler bulunduramaz; komşularını rahatsız edici faaliyetlerde bulunamaz.
18- Kiracı kiralanan taşınmazdaki işletme faaliyetini yürürlükteki mevzuata ve kiralayan tarafından getirilecek, kurallara uygun olarak sürdürmek zorundadır.
19- Kiracı ihale başvurusu sırasında bildirmiş olduğu adresi kanuni ikametgâh adresi olarak kabul ve beyan eder. Kiracı bu adresteki değişikliği kiralayana yazılı olarak bildirmedikçe bu adrese yapılacak tebliğlere itirazı olmadığını bu sözleşme uyarınca yapılacak ihbar ve yazışmaların adreste iade olunan da dahi noter veya postaya tevdii olunduğu tarihte kendilerine tebliğ edilmiş sayılacağını kabul eder.
Kiracı, ihale başvurusu sırasında bildirmiş olduğu elektronik posta adresini elektronik yolla yapılacak tebligatlarda kullanımını kabul eder. Kiracının idareye bildirdiği elektronik posta adresine elektronik yolla tebligat yapılabilir. Elektronik yolla tebligat kiracının elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Elektronik yolla tebligat yapılması halinde ayrıca herhangi bir yazılı bildirim şartı aranmaz.
20- Kiracının, işbu şartname ve taraflar arasında imzalanacak sözleşme hükümlerinden herhangi birine aykırı hareket etmesi halinde, şartnameye ve sözleşmeye aykırılığın verilen süre içinde giderilmemesi halinde kira sözleşmesi kiralayan tarafından feshedilebilir. Bu takdirde kiracının belediyeye vermiş olduğu kesin teminat belediyeye gelir kaydedilir.
21- Kiracının iflas etmesi halinde sözleşme bozulur. Bundan dolayı belediyenin bir zararı doğarsa 2886 sayılı Kanunun 62. maddesine göre işlem yapılır.
22- Kiracı sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeni ile taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan itibaren 30 gün içinde ilgili idarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir. Eğer yüklenici veya müşteri kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyum tayin edilmesi istenebilir. Bu kuralın uygulanmaması halinde sözleşme bozulur. Bundan dolayı belediyenin bir zarar doğarsa 2886 sayılı Kanunun 62. maddesine göre işlem yapılır.
23- Kira sözleşmesinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta Midyat Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
24- İşbu Gayrimenkul Kira Şartnamesi 8 (sekiz) madde ve 24(Yirmi dört) Genel Hükümden ibarettir.

Metin KUTLU
Belediye Başkan Yrd.

Cevapla

Please enter your comment!
Please enter your name here